GIRIŞ

Diňe mekdebiň okuwçylaryna we ata-enelere girmäge rugsat berilýär.

Tejribeli mugallymlar

Mekdebiň mugallymlarynyň aglaba bölegi ýaş mugallym bolmagyna garamazdan, öz hünärine ökde we yhlasly zähmet çekýärler.

Saýlanan okuwçylar

Mekdebiň okuwçylary synag bilen saýlanyp alynýar we tejribeli mugallymlardan bilim alyp, olimpiadalarda üstünlikli çykyş edýärler.

Elýeter edebiýatlar

Mekdepde bilim almaga höwesli okuwçylar türkmen, rus we iňlis dillerinde zerur bolan kitapdyr gollanmalar bilen üpjün edilýär.

Hormat hatlar

Mekdebiň çäginde dürli bilim we medeni-sport bäsleşikler geçirilýär we tapawutlanan okuwçylara hormat hatlar berlip, höweslendirilýär.

Daşoguz şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän
ýöriteleşdirilen 26-njy orta mekdebi

Häzirki döwürde okuw synplar seýrekleşdirilen görnüşde iki salkynda alnyp barylýar.

Gündelik zyýansyzlaşdyryş işleri wagtly-wagtynda ýerine ýetirilýär.

Kitaphana 3 dilde çeper eserler we gollanmalar bilen üpjün edilen.

Sapaklar görkezme esbaplar bilen baýlaşdyrylyp, interaktiw tagtada geçilýär.

2011-nji ýyldan şu wagta çenli gazanylan üstünlikler

0 Şäher tapgyry
0 Welaýat tapgyry
0 Döwlet tapgyry
0 Halkara